Industrijska lastnina

Vozlišče SKIS nudi in zagotavlja ustrezno strokovno podporno okolje in strokovno pomoč pri zaščiti industrijske lastnine in sicer od trenutka, ko ideja nastane, do vložitve patentne prijave oz. izdelave modela.

Pravice industrijske lastnine v Sloveniji ureja Zakon o industrijski lastnini

Slovenska zakonodaja določa, da so pravice industrijske lastnine:

  1. Patent: daje podjetju ekskluzivno pravico, da izdeluje, uporablja in prodaja izdelek znotraj omejenega časovnega obdobja (20 let, lahko se razlikuje od države do države.) Patent se podeli za izum s slehernega področja tehnike, ki je nov, na inventivni ravni in industrijsko uporabljiv.
  2. Patent s skrajšanim trajanjem: Za patent s skrajšanim trajanjem zakon predvideva manjšo raven potrebne inventivnosti izuma; določen je le pogoj, da je izum dosežen z ustvarjalnim delom, torej da izkazuje določeno učinkovitost ali praktično prednost pri gospodarski uporabi
  3. Model: je izključna pravica fizične ali pravne osebe s katero se zavaruje videz izdelka, ki je nov in ima individualno naravo.
  4. Znamka: Kot znamka se sme registrirati kakršenkoli znak ali kakršnakoli kombinacija znakov, ki omogočajo razlikovanje blaga ali storitev enega podjetja od blaga ali storitev drugega podjetja in jih je mogoče grafično prikazati, kot so zlasti besede, vključno z osebnimi imeni, črke, številke, figurativni elementi, tridimenzionalne podobe, vključno z obliko blaga ali njihove embalaže, in kombinacije barv kot tudi kakršnakoli kombinacija takih znakov.
  5. Dodatni varstveni certifikat: Dodatni varstveni certifikat se lahko podeli, če je predmet patenta proizvod oziroma sredstvo kot tako, postopek za njegovo proizvodnjo ali uporaba proizvoda oziroma sredstva, in sicer za proizvod oziroma sredstvo, za katerega je pred pričetkom gospodarskega izkoriščanja potrebno izvesti uradni postopek odobritve, da se da lahko na trg. 
  6. Geografska označba: pomeni oznako, ki označuje, da blago izvira z določenega ozemlja, območja ali kraja na tem ozemlju, če je kakovost, sloves ali kakšna druga značilnost tega blaga bistveno odvisna od njegovega geografskega porekla.